Att överdosera

Överdosering av vissa läkemedel kan vara farligt även i små mängder, speciellt för särskilda patientgrupper som barn, gamla och personer med nedsatt lever- och njurfunktion.

De flesta läkemedel har en säkerhetsmarginal som innebär att en extra dos sällan orsakar någon skada. Det finns dock läkemedel som är farliga att överdosera även i små mängder. Personer med nedsatt lever- eller njurfunktion är extra känsliga för överdosering.

Om äldre personer som behandlas med läkemedel plötsligt blir förvirrade, dåsiga eller får problem med balansen kan det bero på överdosering. I vissa fall kanske man tror att effekten blir bättre om man tar lite extra. Detta är dock fel eftersom doseringen är framtagen genom forskning och studier och är anpassad efter den sjukdom man har. Den specifika dosering du fått från din läkare är också anpassad efter dig som patient och efter din situation.

Förvara alltid läkemedel oåtkomligt för barn. Om barn får i sig läkemedel av misstag ska alltid Giftinformationscentralen kontaktas. Vid akuta förgiftningstillstånd ring 112.

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan