Meningokocker

Meningokockinfektion orsakas av Neisseria meningitidis, som är en kapselförsedd gram-negativ bakterie. Den har trådliknande utskott (pilier), som möjliggör vidhäftning till slemhinnan. Infektionen förekommer över hela världen, men är vanligare i vissa områden. Sverige är relativt förskonat men ibland uppstår utbrott då flera personer insjuknar.

Under 2013 rapporterades 74 fall (incidens 0,8/100 000) av invasiv meningokockinfektion i Sverige. Alla fall var laboratorieverifierade. Fem personer avled vilket motsvarar en dödlighet på 6,8 %. I genomsnitt har dödligheten i sjukdomen varit 10 % den senaste tioårsperioden.1

Smittvägar

Meningokockbakterier överförs som salivsmitta via droppinfektion eller vid direktkontakt med infekterade personer, bl.a. vid kyssar eller användande av samma glas. Meningokocker överlever mycket kort tid utanför människokroppen, därför dröjer smittan inte kvar i ett rum där en sjuk person tidigare har befunnit sig.
Meningokockbakterien koloniserar näsa och svalg och kan därefter penetrera slemhinnorna och på så sätt nå blodbanan. Passerar bakterierna blod-/hjärnbarriären ger detta upphov till meningit. Om bakterierna delar sig snabbt i blodbanan kan detta orsaka sepsis, vilket i vardagstal brukar kallas för blodförgiftning.

Symtom

Symtomen vid en meningokockinfektion kan initialt lätt förväxlas med symtomen vid influensa eller annan febersjukdom. Insjuknandet är oftast hastigt med feber, huvudvärk och påverkat allmäntillstånd. Andra symtom kan också förekomma, såsom nackstelhet, diarré, kräkningar, kramper, sänkt medvetandegrad och utslag/hudblödningar.

Utslag i form av hudblödningar är vanliga. De kan vara 1-2 millimeter i diameter, små röda, ibland svartlila utslag. Utslagen kan även bli påtagligt större och påminna om blåmärken.

På bilden oven kan du se exempel på utslag.

Behandling

Patienter med meningokockinfektion vårdas i allmänhet på intensivvårdsavdelning. Vid klinisk misstanke om meningokockinfektion ges intravenös antibiotikabehandling. Vaccin finns mot en del grupper av meningokocker.

 

Källor: 1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-ochundersokningar/
sjukdomsstatistik/meningokockinfektion-invasiv/?t=com besökt 2015-04-14