Pneumokocker

Pneumokocker kan orsaka allvarliga sjukdomar och livshotande infektioner

Pneumokocker är en av våra vanligaste bakterier och orsakar besvärliga sjukdomar som luftvägs, öron- och bihåleinflammation. De kan även orsaka mycket allvarliga sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning och kan i värsta fall vara livshotande(1).

Nysningar, hosta och nära kontakt sprider pneumokockbakterierna

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Särskilt vanligt är det att barn bär på pneumokocker och smittspridningen sker lättare när barn samlas i stora grupper som på daghem eller förskola. Därifrån sprider sig sedan smittan till föräldrar och anhöriga, och vidare ut i samhället.

Tecken på pneumokockinfektion

Symptomen på pneumokockinfektion varierar. När det gäller luftvägsinfektioner, öroninflammationer eller bihåleinflammation så är de vanligaste symptomen feber, huvudvärk, nästäppa, lomhördhet, hosta och ont i öronen eller i bihålorna.

Symptomen på lunginflammation kan vara feber, smärta över bröstet, svårigheter att andas, hosta, frossa och trötthet.

Symptomen på hjärnhinneinflammation kan vara feber, huvudvärk, illamående, trötthet och stelhet i nacken medan symptomen på blodförgiftning är vanligtvis feber, frossa, värk i muskler och leder men även kall, fuktig ibland blåmarmorerad hud, särskilt på händer och fötter.

De allra yngsta, äldre och riskgrupper drabbas oftare

Pneumokockinfektioner kan drabba personer i alla åldrar men är särskilt vanligt hos personer som har ett svagt immunförsvar. Det gäller exempelvis små barn under två år, där immunförsvaret inte är fullt utvecklat, samt äldre vars immunförvar börjar försvagas. Risken att bli smittad av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan i 50-årsåldern med en markant ökning efter 65 år(2).

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1994:26,kan vaccination vara av värde för personer med ökad risk för pneumokocksjukdom. I riskgruppen finns personer med kroniska underliggande sjukdomar som lungsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar(3). Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner. För personer över 65 år anser Socialstyrelsen att vaccination kan övervägas. Rekommendationerna grundar sig på det vid den tiden enda tillgängliga vaccinet mot pneumokocker, polysackaridvaccin(3).

Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika och kan förebyggas med vaccination

Pneumokockinfektioner hos vuxna behandlas idag med antibiotika men även med vaccinering för att förebygga sjukdom. Vissa pneumokocker har nedsatt känslighet för penicillin och dessa okänsliga (resistenta) bakterier kan sprida sig i samhället och ge upphov till mer svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i många länder i världen. För att förhindra en liknande utveckling i Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot nästan alla pneumokocker, antibiotikabehandlar man bara när det är nödvändigt. Därför kan vaccination vara en dellösning i att minska utbredningen av penicillinresistenta pneumokocker och en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet.
 

Referenser:
1. WHO. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO Position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2008;83(42):373-384
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report: Emerging Infections Program Network. Streptococcus pneumoniae, 2009. Available at http://wwwtest.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu09.pdf. Accessed August 17, 2011
3. SOSFS 1994:26 Socialstyrelsens allmänna råd; Vaccination mot pneumokocker, http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1994-26

Informationen är förhandsgranskad och godkänd av IGM.

Ann, 55 berättar om när hon drabbades av pneumokockorsakad lunginflammation. Pneumokocker kan drabba alla och är den i särklass vanligaste orsaken till lunginflammation. De sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg.

Varje år insjuknar ca 1500 svenskar i alla åldrar på grund av allvarliga pneumokockinfektioner. Ofta sker det efter en virusinfektion, till exempel i anslutning till influensa eller en vanlig förkylning.